Podmínky a ustanovení 

Stránky provozuje:

LOGIN TALK s.r.o.
Chaloupky 33, PSČ 62400, Brno

IČ: 26960150

Společnost zapsaná v OR u KS v Brně oddíle a vložce č. C 48305

e-mail: logintalk.cz(zavináč)gmail.com

 

dále jen „Provozovatel“

Uživatelem je každý kdo prohlíží, je návštěvníkem, tohoto webového serveru. Dále jen „Uživatel“.

Firma, je zároveň uživatel a jde o fyzickou nebo právnickou osobu, která zde na tomto webu má nebo měla svou vizitku, prezentaci a byla nebo je zařazena do katalogu firem. Dále jen „Firma„.

Tento webový portál. Dále jen „web“

Vizitka – Firemní profil, příspěvek, který je v rubrice, a slouží k prezentaci Firmy. Dále jen „Vizitka“

Práva a povinnosti Uživatele. 

Uživatel si je vědom, že informace a obsah těchto stránek jsou majetkem Provozovatele. A tudíž jej nemůže kopírovat nebo jinak protiprávně zneužívat. 

Uživatel nemá právní nárok vymáhat dostupnost služby, ať už ji způsobí vnější technické vlivy, narušení bezpečnosti webu, nebo rozhodnutí Provozovatele. 

Uživatel bere na vědomí, že některé informace jsou z vnějších zdrojů ať už to jsou signály RSS od jiných webových rozhraní, nebo odkazy. Web obsahuje obsah třetích stran za který nezodpovídá Provozovatel. Proto si Uživatel uvědomuje, že obsah webových stránek nemusí být vždy aktuální, věrohodný, právně závazný a může nějak poškodit jeho nebo jiné osoby či firmy. 

Uživatel se musí řídit platnými zákony ČR a nesmí svým jednáním poškozovat tento web, Provozovatele nebo jiné Uživatele a firmy. 

Uživatel může hodnotit a dát najevo svou spokojenost nebo nespokojenost se službami či zbožím zakoupeným u firem, které jsou v katalogu na tomto webu a mají svou Vizitku. Musí tak jednat dle nejlepšího svědomí a pouze tak, že opravdu s touto firmou měl obchodní styk. Hodnocení se provádí kliknutím na počet hvězd na konci v detailu Vizitky. Více hvězd lepší kvalita a spokojenost.

Také může přidat své slovní hodnocení v detailu Vizitky a to prostřednictvím komentářového formuláře. Zde není dovoleno používat nekalé praktiky, spamovat, urážet kohokoli nebo nedodržovat zákony a nebo kohokoli napadat. Je zakázáno používat vulgarismy, rasistické nebo jinak urážlivé texty, slova či obrázky. Hodnocení může být kladné i záporné vždy v rámci slušnosti. Nesmí se zde uvádět URL adresy nebo kontakty. Komentáře a hodnocení si Uživatel nemůže nárokovat a vynucovat zveřejnění či nesmazání.

Práva o povinnosti Firmy.

Pro Firmu, platí stejná práva a povinnosti jako pro Uživatele. Dále také Uživatel/Firma nebo její zástupce vstupují do kategorie Firma , tím že požádají a pošlou informace, nebo tyto informace jsou veřejně známé, a na tomto webu vznikne příspěvek, kde je publikována prezentace činnosti Firmy. 

Firma je odpovědná za úplnost, pravdivost, aktuálnost poskytnutých údajů. Ať už to jsou ceníky, kontakty, fotografie, obsah činnosti atd. Firma je povinna do 14 dnů od vzniku změny, zrušení, nebo úpravy některých údajů Firmy poskytnout Provozovateli tyto informace poštou na adresu Provozovatele nebo E-mailem. Jako ověření zda jde o stejnou Firmu je považován e-mail při prvním kontaktu s Provozovatelem nebo e-mail uvedený v textu Firemní prezentace nebo e-mail na webových stránkách Firmy. 

Firma je svým počínáním povinna nepoškozovat dobrou pověst Provozovatele. 

Firma ručí a zodpovídá, že Provozovateli poskytne pouze údaje k jedné Vizitce. Na jedno ičo může být vytvořena pouze jedna Vizitka. 

Firma nemůže nijak vymáhat dostupnost služeb, provozu webu Boleslavsko.cz a nemůže ani vymáhat přidání do katalogu firem. 

Služba však není nárokovatelná nebo vymahatelná.

Firma si je vědoma a bere na sebe plnou odpovědnost v případě zneužití nebo jiného poškození  firemních údajů poskytnutých a zobrazených na tomto webu. Uvědomuje si, že je uvidí Uživatelé a třetí strany, Firmy a že se jedná o veřejný prostor na internetu. Také je možné, že se web stane terčem útoky nelegálního nabourání a poškození či zneužití údajů. 

Placené mohou být také doplňkové služby. Kdy se jedná o reklamu a zvýhodnění formou zvýraznění nebo umístění. Tato zvýhodnění se domlouvají individuálně. 

Firma nesmí hodnotit své služby v detailu Vizitky a ani hodnotit firmy v detailu Vizitky, které jsou přímou konkurencí firmy. Platí pro firmu všechna práva a povinnosti jako v případě Uživatele. 

Firma pro přidání se musí zaregistrovat a tím získá přístup k editaci obsahu a tvorby své Vizitky. Je povoleno postupovat dle pokynů na stránce a zařadit pouze na jedno ičo jednu firmu a to do jedné jediné kategorie. Lokalita může být buď jako okres tedy Mladoboleslavsko nebo lokalita sídla nebo obojí.

Firma poskytne některé údaje jako například e-mail a souhlasí, že Provozovatel je oprávněn zasílat na tento email informace o novinkách, obchodní nabídky a komunikaci ohledně webového portálu Boleslavsko.cz

Práva, povinnosti a zproštění odpovědnosti Provozovatele. 

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout Firmu a její prezentaci nebo změnit informace a údaje dle jeho uvážení co se týče grafického zpracování, typografie, gramatiky. Nemusí publikovat obsah( celou vizitku, firmu…) který je podle Provozovatele pohoršující, nezákonný, mravně závadný nebo i když neudá důvod. 

Provozovatel nezodpovídá za vzniklé škody, které vzniknou Uživateli nebo Firmě, způsobené provozem tohoto webu nebo zobrazením informací na tomto webu. 

Provozovatel není a nemůže být odpovědný za škody způsobené technickou stránkou webu, internetu, dostupností, vlivem počasí, vlivem zásahu třetí strany, špatnou nebo žádnou dostupností nebo ztrátou dat, nelegálním užíváním obsahu webu, útoku hackrů, vniknutí do administrace a jiné nezákonné jednání, které by způsobilo ztrátu, zneužití nebo škodu pro Uživatele, Firmu nebo třetí strany. 

Provozovatel nenese odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za hodnotu,  dodání, nedodání, či kvalitu a kvantitu služeb, zboží, informací, které na základě obsahu tohoto webu Uživatel dohodne, objedná, nakoupí u Firmy nebo na základě Reklamního nebo inzertního sdělení třetích stran. 

Obsah třetích stran na tomto webu. Provozovatel není odpovědný za údaje, které pochází z jiného zdroje. Negarantuje pravdivost, aktuálnost, závaznost, důsledky obsahu a informací poskytnutých Firmou, jinými Uživateli, jinými fyzickými nebo právnickými osobami nebo na základě přebírání obsahu z jiných webových stránek. 

Provozovatel nenese  a nemůže nést odpovědnost za komentáře Uživatelů a Firem, za jejich obsah, závadnost nebo škody jimi způsobené. Provozovatel může závadné komentáře dle svého uvážení smazat a nebo konkrétnímu Uživateli či Firmě zamezit, omezit či zakázat využívaní služeb. To platí bez jakýchkoli právních nebo jiných vypořádání ze strany Provozovatele. Provozovatel nekontroluje obsah komentářů. 

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

Uživatel i Firma tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci webu mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím vyhledávání i jiných informací.

  1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
  3. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli nebo Firmě na emailové adresy Uživatele či Firmy uvedené při Registraci  pokud k takové registraci dojde (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

Osobní údaje. 

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá ke sledování statistiky a účinnosti soubory cookies. Tyto soubory neshromažďují citlivé údaje, ale na základě IP adresy mohou sledovat a počítat návštěvnost, prohlížeč, čas návštěvy, zdroj návštěvnosti a místo. 

Tyto údaje Provozovateli slouží k poskytování lepších služeb a vyhodnocování působení stránek. 

Uživatel i Firma používáním tohoto webu souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů. Pokud ne nesmíte tento web používat. 

Ochrana osobních údajů. Provozovatel osobní údaje, které mu budou poskytnuty nebo jsou publikovány na tomto webu nijak nezneužije. 

 

Souhlasy

Uživatel i Firma bez výhrad a bez výjimek souhlasí s těmito podmínkami a prohlašují, že s nimi byli seznámeni a přečetli si je. 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit a to bez předchozího upozornění Uživatele nebo Firmy. 

Tyto podmínky nabývají platnosti od de dne 16.7.2016 

 

Dále jsou uvedeny podmínky inzerce a komerční i nekomerční spolupráce pro Firmy, které doplňují výše uvedené podmínky. 

Jak přidat svou firmu do katalogu Firem?

Musíte mít oprávnění svou podnikatelskou činnost provozovat. Firma musí svou působností nebo provozovnou být příslušná v okrese Mladá Boleslav. Samozřejmě je tato služba vhodná pro neziskový sektor, lékařská zařízení apod. 

Přidání do katalogu Firem zahájíte tím, že kontaktujete provozovatele. V případě domluvy Vám vystaví fakturu k zaplacení ročního poplatku. (pouze u speciální sekce „doporučené firmy“) 

Poté budete mít 7 dní na doložení kopie oprávnění k podnikání a informací pro publikaci firemní vizitky. Tedy texty, odkazy, fotografie a logo. Vše zašlete na info@boleslavsko.cz nebo poštou na adresu Dražická 536, Benátky nad Jizerou 294 71 Michal Husák

Po uskutečnění těchto kroků a připsání částky na účet provozovatele, Provozovatel vytvoří firmě dle dodaných materiálů Firemní vizitku. 

Zde je možnost také umístit několik fotografií do detailu textu. A zvolit jednu náhledovou. V případě konkrétních požadavků, je třeba vše popsat v přiloženém dokumentu nebo v těle e-mailu. Také v případě vyžádaných KW – klíčových slov je možné napsat Vaše preference. 

V případě, že nemáte webové stránky je možné tuto vizitku využívat jako odkaz pro Vaše klienty a zákazníky. 

Tato firemní vizitka bude mít vždy URL tvar: www.boleslavsko.cz/Vaše-firma

Výhody přidání firmy jsou: Zpětný odkaz, dohledatelnost na klíčová slova. Prezentace v regionálním měřítku pro potencionální zákazníky nebo obchodní partnery.

Tyto informace o firmě vyplňujte 

Povinné

Název společnosti nebo osoby podnikající pod svým jménem.

Stručný a konkrétní popis činnost firmy (délka max. 2 NS tedy 3600 znaků- odpovídá 500 slovům)

Ičo, Jméno a Příjmení – odpovědné osoby, případně také osoby, která zápis zařizuje.

Kontakty a adresa sídla nebo provozovny.

Nepovinné

Odkaz na webové stránky firmy a sociální sítě. 

Stručný ceník

Fotografii provozovny nebo produktu. Ne ilustrační fotografie. 

Logo firmy

Zde zjistíte GPS souřadnice

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva